Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Pokój i Dobro

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „POKÓJ I DOBRO” (05-400) Otwocku, przy ul. Stefana Żeromskiego 23 jest jednostką organizacyjną Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza,

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

Do zadań Zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnienie:


Do zadań Zakładu należy również prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Zakład może podejmować inne, niż określone w ust. 1. zadania, stosownie do posiadanych zasobów kadrowych i technicznych.

Opieka duszpasterska

Podopieczni mają możliwość korzystania z kaplicy i posługi sakramentalnej kapłanów oraz uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele, święta i pierwsze piątki miesiąca, a także we wspólnym różańcu i innych nabożeństwach odprawianych w kaplicy, zależnie od okresu liturgicznego.

Organizacja świadczeń zdrowotnych

 1. Do Zakładu mogą być przyjmowani ludzie starsi i przewlekle chorzy, którzy ze względu na wiek i trudną sytuację rodzinną potrzebują pomocy i opieki, zwani dalej „podopiecznymi”.
 2. Nie przyjmuje się do Zakładu osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz chorych na choroby psychiczne (np. Alzheimer) czy onkologiczne, wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz obsługi, z tym zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu podejmuje Dyrektor Zakładu.
 3. Przyjęcia do Zakładu odbywają się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 9:00– 16:00.
 4. W Zakładzie znajdują się pokoje w następującym standardzie:
  1. jednoosobowe;
  2. dwuosobowe;
  3. trzyosobowe.

Koszty i opłaty

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład nie są finansowane ze środków publicznych. Koszty za pobyt i świadczenia udzielane przez Zakład pokrywane są przez rodzinę podopiecznego, jego opiekuna faktycznego lub ustawowego przedstawiciela, który podpisuje umowę z Zakładem. 2. Odpłatność za pobyt i świadczenia zależna jest od wybranego standardu pokoju i wynosi:

 1. za pobyt w pokoju jednoosobowym – 3350 zł miesięcznie;
 2. za pobyt w pokoju dwuosobowym – 2750 zł miesięcznie;
 3. za pobyt w pokoju trzyosobowym – 2350 zł miesięczne.

Opłata za pobyt nie obejmuje kosztów produktów leczniczych, wyrobów medycznych i artykułów kosmetyczno-higienicznych, a także wyjazdów na wizyty lekarskie.

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji medycznej, poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu bądź kopii pobierana jest opłata w wysokości:

 1. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej;
 2. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej;
 3. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej.

Galeria

Zdjęcie 01 Zdjęcie 02 Zdjęcie 03 Zdjęcie 04 Zdjęcie 05 Zdjęcie 06 Zdjęcie 07 Zdjęcie 08 Zdjęcie 09 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12 Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15